Nasz regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Tańca JATANCZE.PL (dalej „JATANCZE.PL”) zarejestrowana jako TIME4EVENTS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 19, 41-300 w Dąbrowie Górniczej, województwo Śląskie o numerach NIP: 629 247 87 04 na podstawie wpisu PKD w działalności firmy jest firmą eventową i szkołą tańca. W ramach działalności Szkołą tańca JATANCZE.PL organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.jatancze.pl
2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę tańca JATANCZE.PL oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę tańca JATANCZE.PL jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę tańca JATANCZE.PL mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik” lub „Student”).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
2.1. osobiście dowolnej siedziby Szkoły tańca JATANCZE.PL,
2.2. telefonicznie dzwoniąc pod numer kontaktowy podany na stronie www.jatancze.pl,
2.3. e-mailowo wysyłając zgłoszenie w postaci danych kontaktowych, przesyłając formularz zgody który udostępniony jest na stronie www.jatancze.pl
3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty.
4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.jatancze.pl i dostępnym w siedzibach Szkoły tańca JATANCZE.PL.
5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 2 Regulaminu, są usuwane z listy.
6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkołą tańca JATANCZE.PL. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.
7. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkołę tańca JATANCZE.PL o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkołą tańca JATANCZE.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
8. Szkołą tańca JATANCZE.PL poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
§3 OPŁATY
1. Opłat za zadatek, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:
1.1. Dokonując przelewu na podane przez firmę konto.
1.2. Osobiście, w recepcji szkoły, gotówką
2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu i jego ilości:
2.1. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, pakiet zajęć miesięcznych, dwumiesięcznych lub semestralnych. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.
2.2. W przypadku opłat za zajęcia typu zumba-fitness Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet. Opłaty w karnecie dotyczą ilości zajęć i są ograniczone terminem ważności. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.
3. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.
4. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres biuro@jatancze.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego.
5. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko. W przypadku braku wymaganych danych Szkołą tańca JATANCZE.PL nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
6. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.
7. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.
8. Zniżki i promocje nie łączą się.
9. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.jatancze.pl
10. Informacje o numerze konta bankowego do przelewów elektronicznych znajdują się na stronie www.jatancze.pl w zakładce cennik.
§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
2. W szczególnych przypadkach Szkołą tańca JATANCZE.PL zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.
3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji Szkoły tańca JATANCZE.PL może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.
4. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do jednej godziny przed zajęciami.
5. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta i nie są to zajęcia typu Premium. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.
6. Nie ma obowiązku powiadamiania Szkoły tańca JATANCZE.PL o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.
7. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr.
8. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.
9. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.
10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.
11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Szkołą tańca JATANCZE.PL, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.
§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA
1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.
2. Szkołą tańca JATANCZE.PL zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkołą tańca JATANCZE.PL zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub proponuje uczestnictwo w zajęciach Premium (informacja o zajęciach Premium znajduje się na stronie www.jatancze.pl).
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkołą tańca JATANCZE.PL organizuje zastępstwo.
5. Szkołą tańca JATANCZE.PL zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, Szkołą tańca JATANCZE.PL daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.
§6 ZWROTY
1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą poprzez system eCard S.A. będzie wykonany na kartę. W przypadku innych płatności, zwrot może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Kursanta zgłoszonym we wniosku:
2.1. gotówką, w placówce Szkoły tańca JATANCZE.PL, gdzie odbywały się opłacone zajęcia,
2.2. przelewem na wskazane konto.
3. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu.
4. Szkołą tańca JATANCZE.PL nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.
5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Szkołą tańca JATANCZE.PL może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
§7 ZALICZENIE W-F DLA STUDENTÓW
1. Szkołą tańca JATANCZE.PL na podstawie umów z wybranymi Szkołami Wyższymi umożliwia zaliczanie zajęć w-f.
2. Szkołą tańca JATANCZE.PL nie dokonuje wpisów do indeksu, tylko przekazuje odpowiednie informacje zgodnie z zawartymi umowami.
§8 BEZPIECZEŃSTWO
1. Szkołą tańca JATANCZE.PL nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły tańca JATANCZE.PL.
2. Uczestnik zajęć w Szkole tańca JATANCZE.PL może ubezpieczyć się we własnym zakresie lub juz jest ubezpieczony przez placówkę Oświatową.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.
5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.
6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji Szkoły tańca JATANCZE.PL. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.
7. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji. W przypadku nieoddania kluczyka bezpośrednio po zajęciach, Kursant zostanie obciążony kosztami w wysokości 50 zł za wymianę zamka. Dopiero po uiszczeniu opłaty zostanie wydany dokument, który Kursant pozostawił w recepcji odbierając wcześniej kluczyk do szafki.
8. Za uszkodzenie kluczyka do szafki Kursant uiszcza opłatę w wysokości 25 zł. Płatność należy uregulować w recepcji. Dopiero po uiszczeniu opłaty zostanie wydany dokument, który Kursant pozostawił w recepcji odbierając wcześniej kluczyk do szafki.
9. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
10. Osoba zapisująca się na kurs w Szkole tańca JATANCZE.PL, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.
11. Szkoła tańca JATANCZE.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kursantów podczas drogi z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu. Tą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź też opiekunowie dziecka.
§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkołą tańca JATANCZE.PL. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę tańca JATANCZE.PL dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę tańca JATANCZE.PL Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę tańca JATANCZE.PL.
2. Podpisując oświadczenie rodzica/zgodę rodzica wyrażają państwo zgodę na udostępnianie wizerunku swojego dziecka w celach promocyjnych na portalach społecznościowych, plakatach ulotkach oraz ofertach firmowych.
§10 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Szkoły tańca JATANCZE.PL na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Szkoły tańca JATANCZE.PL (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły tańca JATANCZE.PL.
§12 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę tańca JATANCZE.PL powstałe w wyniku jego działania.
2. Na terenie Szkoły tańca JATANCZE.PL obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na teranie Szkoły tańca JATANCZE.PL obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów otwartych. Wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.
5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
TIME4EVENTS Sp. z o.o.
PREZES: ADAM CHYTRY
WICE PREZES: BENIAMI CHOBOT
NIP: 629 247 87 04
Tel: 506 730 255 / 728 492 010